Yhdistys

Mikä yhdistys?

Evakkolapset on sodan vuoksi kotinsa jättämään joutuneiden yhdistys, jonka perustajat olivat lapsia talvi- ja jatkosodan aikana.

Evakkolapsiin kuuluu myös toisen ja kolmannen polven evakoita. Jäseneksi voivat liittyä kaikki, joita askarruttavat sodan jalkoihin joutumisen vaikutukset lapsen kasvulle.

Talvi- ja jatkosodan aikana 1939-44 yli puoli miljoonaa suomalaista joutui lähtemään evakkoon. Osa — kuten Lapin ja Porkkalan evakot — pääsi palaamaan koteihinsa. Karjalan, Sallan ja Petsamon evakot, yhteensä noin 420 000 ihmistä, menettivät kotiseutunsa pysyvästi. Suuri osa evakoista oli lapsia. Lisäksi evakkoperheisiin syntyi paljon lapsia ennen pysyvien uusien asuinsijojen löytymistä.

Evakkolapset on vertaistukiyhdistys. Alueellista toimintaa järjestetään eri puolella Suomea. Toiminnan avulla kootaan ja tallennetaan tietoja ja kokemuksia evakkoajalta. Evakkokokemuksen merkittävyyttä esille nostettaessa käytetään apuna tarinan kerrontaa ja erilaisia ilmaisullisia menetelmiä.

Valtakunnalliset Evakkolasten päivät pidetään vuosittain loppukesällä.
Ryhmämenetelmät ja työpajatyöskentely antavat mahdollisuuden jakamiseen, osallisuuden tunteeseen, ikäpolvien väliseen vuorovaikutukseen ja tukeen.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja edistää tutkimusta siitä, miten Suomen viime sodat ja koettu evakkoaika ovat vaikuttaneet sen kokeneiden ihmisten kehitykseen ja elämään.

Vuosittaiseksi tapahtumaksi suunniteltu Evakkovaellus järjestettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2006 Virolahdella. Vaellus on kunnianosoitus kaikille evakoille ja sen aikana haetaan tunnekokemusta siihen, miltä tuntuu äkkilähtö omasta kodista ja pakomatka ilman tietoa seuraavasta yösijasta tai edes ateriasta.

Toiminta

Evakkolapset on Vihdissä vuonna 2002 perustettu yhdistys. Se nostaa esille sellaisia sotien pitkävaikutteisia, psyykkisiä seurauksia, jotka tähän asti ovat jääneet huomiotta ja osin myös tiedostamattakin.

Yhdistyksen valtakunnallista toimintaa ovat vuosittain järjestettävät Evakkolasten päivät ja Evakkovaellus, joka järjestettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2006 Virolahdella.

Muuten toiminta painottuu eri puolilla Suomea järjestettäviin alueellisiin tapaamis- ja keskustelutilaisuuksiin, joista on tarkempia tietoja täällä. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja niihin ovat tervetulleita muutkin kuin yhdistyksen jäsenet.

Säännöt

EVAKKOLAPSET RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 1.3.2014
Hyväksytty yhdistysrekisteriin 13.11.2014. Rekisterinumero 186.549.

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Evakkolapset ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on:
• toimia Suomen viime sodissa evakkoon joutuneiden lasten, heidän jälkeläistensä ja muiden läheisten ja ystävien yhdyssiteenä ja tukijana,
• edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta,
• toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja
• tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• valvoo ja edistää jäsenistönsä etuja,
• harjoittaa julkaisu-, kuntoutus-, virkistys- ja tiedotustoimintaa,
• järjestää kulttuurimatkoja,
• toimeenpanee hengellistä toimintaa,
• kerää ja tallettaa tietoa sodan ja koetun evakkoajan vaikutuksesta lapsen ja yhteisön kehitykseen ja
• toimii yhteistyössä sodan kokeneiden vastaavien järjestöjen kanssa.


Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, hankkia varoja keräyksillä ja arpajaisilla sekä myydä muita tuotteita, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusta ja tunnettavuutta.

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten hyväksymisestä päättää hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä ja kunniapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen yleinen kokous. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.


Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla erostaan yhdistyksen vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos jäsen on jättänyt täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä erottaa hänet yhdistyksestä. Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.
Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.
Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

JÄSENMAKSU

Jokainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenellä, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa edelliseltä kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ennen kuin jäsenmaksu on suoritettu. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei jäsenmaksua peritä.

HALLINTO- JA TOIMEENPANOELIMET

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksissa, siten kuin näissä säännöissä on jäljempänä määrätty.
Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee.

10§
Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään helmi-, maalis- tai huhtikuussa.
Vuosikokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.
Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisesti.
Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Muita asioita voidaan ottaa keskusteltaviksi ja päätettäviksi, mikäli kokous näin päättää. Halutessaan saada tietyn asian yhdistyksen kokouksessa käsittelyyn jäsenen on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle ennen edellisen kalenterivuoden loppua.

11§
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
• kokouksen avaus
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
• todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet,
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
• hyväksytään kokouksen työjärjestys,
• käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
• käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja toiminnantarkastajien lausunto edellisen kalenterivuoden ajalta,
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
• päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle,
• vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle ja yleissuunnitelma seuraaville vuosille,
• vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset,
• vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle,
• valitaan hallituksen puheenjohtaja,
• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi vuodeksi,
• valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilin- tai varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa,
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on hallitukselle saapunut.
Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan jäsenille samoin kuin varsinaisesta kokouksesta.

ÄÄNIOIKEUS
13§
Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Vuosikokouksen äänestyksiin jäsenmaksun maksaneet varsinaiset jäsenet voivat osallistua puhelimitse tai muin viestintätekniikan keinoin, milloin hallitus kokouskutsussa niin ilmoittaa.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on äänioikeus. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.
Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu, noudatetaan 8§:n määräystä. Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

YHDISTYKSEN HALLITUS
14§
Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt määräämäkseen ajaksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

15§
Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioiden hoitaminen ja toiminnan johtaminen:
• edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,
• pitää jäsenluetteloa,
• päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja muiden huomionosoitusten myöntämisestä,
• kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella käsiteltävät asiat,
• hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana,
• laatia yhdistyksen vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta ja toimittaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen tileistä edelliseltä kalenterivuodelta tilin- tai toiminnantarkastajien lausuntoineen,
• laatia yhdistyksen vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys kuluvaa kalenterivuotta varten ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten,
• valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan,
• asettaa tarpeelliseksi katsomansa työryhmät ja toimikunnat,
• ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heitä koskevista työsuhdeasioista,
• valita tarvittavat edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin sekä,
• huolehtia ja vastata yhdistyksen muidenkin asioiden hoitamisesta lain, näiden säännösten ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

TILIKAUSI JA TILIN- TAI TOIMINNANTARKASTUS
16§
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yksi kuukausi ennen vuosikokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

NIMENKIRJOITTAJAT
17§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa sekä hallituksen erityistä tehtävää varten määräämät luottamus- ja toimihenkilöt.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
18§
Muutokset näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on toimitettava hallitukselle kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä. Hallituksen on ilmoitettava ehdotuksesta jäsenille kokouskutsussa ja liitettävä mukaan oma lausuntonsa.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
19§
Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, purkautumista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on tehtävä 18§ tarkoitetulla tavalla. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä sääntöjen 2§:n määrittelemiin tarkoituksiin sillä tavalla, kun yhdistyksen viimeinen purkautumisesta päättävä kokous määrää.

20§
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Liity jäseneksi

Kun haluat liittyä jäseneksi toimi seuraavasti:

Maksa vuosijäsenmaksu 20 euroa Evakkolapset ry:n tilille FI53 5297 0020 0495 58 Uudenmaan Osuuspankkiin, sekä ilmoita uuden jäsenen nimi, syntymäaika ja osoite tekstiiviitteenä.

Jäseneksi voivat liittyä kaikki, joita askarruttavat sodan jalkoihin joutumisen vaikutukset lapsen kasvulle.

Evakkolapset ry